Egzaminy na Certyfikat Kompetencji Zawodowych

Zasady egzaminowania

Pełen regulamin egzaminowania znajduje się na stronie.

Poniżej najważniejsze z punktu widzenia osoby egzaminowanej fragmenty:

Aby móc przystąpić do egzaminu należy złożyć dostarczyć wniosek wraz z załączonymi dokumentami do Instytutu na co najmniej 14 dni przed datą egzaminu. W przypadku dostarczenia ww. dokumentów w terminie późniejszym niż 14 dni, Instytut Transportu Samochodowego nie gwarantuje udziału Kandydata w wybranym przez niego terminie egzaminu.

Egzamin polega na pisemnym rozwiązaniu testu i zadania egzaminacyjnego.

Test pisemny obejmuje następujący zakres zagadnień ujęty w moduły:
A - Prawo cywilne;
B - Prawo handlowe;
C - Prawo socjalne;
D – Prawo podatkowe;
E - Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa;
F - Dostęp do rynku;
G - Normy techniczne i techniczne aspekty działalności;
H – Bezpieczeństwo drogowe.

Wniosek o egzamin

Test pisemny składa się z 64 pytań wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi
odpowiedziami, obejmujących w każdym module po 8 losowo wybranych pytań - w zakresie transportu drogowego osób lub rzeczy.

Zadanie egzaminacyjne składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców.

Egzamin, w zależności od zakresu i rodzaju certyfikatu kompetencji zawodowych, składa się z:

64 pytań testowych wielokrotnego wyboru z czterema możliwymi odpowiedziami i jednego zadania egzaminacyjnego właściwego dla transportu drogowego osób (rzeczy) - na certyfikat kompetencji zawodowych w zakresie drogowego transportu osób (rzeczy).

Na każde pytanie w teście pisemnym przypadają cztery możliwe odpowiedzi do wyboru, z których więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna. Wybraną odpowiedź lub wybrane odpowiedzi osoba egzaminowana zaznacza znakiem (x).

Warunkiem zaliczenia testu pisemnego oraz zadania egzaminacyjnego jest uzyskanie, co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części.

Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez osobę egzaminowaną z dwóch części, co najmniej 60% ogólnej liczby punktów.

Wszelkie skargi dotyczące sposobu przeprowadzenia egzaminu należy składać do Dyrektora Instytutu nie później niż w terminie 7 dni od daty egzaminu. Wszelkie reklamacje dotyczące wyniku egzaminu należy składać do Dyrektora Instytutu nie później niż w terminie 90 dni od daty egzaminu. Przystąpienie do egzaminu poprawkowego oznacza akceptację wyniku z poprzedniego egzaminu. Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące procesu egzaminowania i certyfikacji Dyrektor Instytutu rozpatruje w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

Odnowa certyfikatu

Od 2007 roku toczy się dyskusja, czy Certyfikat Kompetencji Zawodowych należy odnawiać, czy jest on bezterminowy. Odpowiedzi jest tak wiele, ilu biorących udział w dyskusji. Od przewoźników poczynając, przez ośrodki szkoleniowe na posłach i biurach ministerstw kończąc. Na dzień dzisiejszy nie ma jednoznacznej wykładni, jednakże, w oświadczaniu, które podpisuje się składając wniosek o egzamin jest zapis, że posiadacz certyfikatu będzie informował co 5 lat o formach doskonalenia kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego (odbyte szkolenia, kursy, samokształcenie itp.) – zapis ten ulegał drobnym zmianom na przestrzeni lat.

Aby pogodzić z jednej strony wymóg informowania Instytutu Transportu Samochodowego o doskonaleniu kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego i jednocześnie poznać zmiany, jakie zaszły w czasie ostatnich lat w zakresie szeroko pojętego transportu drogowego, proponujemy udział w jednodniowym seminarium z zakresu odnowy certyfikatu. W czasie zajęć, największy nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z czasem jazdy i czasem pracy, systemem kar oraz zasadom ich unikania. W czasie szkolenia wyjaśnimy, jakie błędy popełniają kierowcy a jakie przedsiębiorcy, pokażemy jak zrobić wpisy manualne w tachografie cyfrowym oraz udostępnimy najnowsze materiały merytoryczne z zakresu zmian prawnych.

Kursy CPC

Koncentrujemy się tylko na szkoleniach transportowych, w szczególności osób zarządzających. Współpracujemy jednak z innymi ośrodkami i możemy zaproponować takie szkolenia jak kursy prawa jazdy, kursy na przewóz osób i rzeczy czy kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych oraz tzw. kursy dozorowe (UDT).

Kadra

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz doradztwie z zakresu transportu drogowego. Naszym atutem jest wykwalifikowana kadra rekrutowana spośród wykładowców akademickich oraz managerów firm transportowych.

Kontakt

CPC24.PL
tel. 604 386 424


Sale wykładowe: 
ul. Piotrowo 3
61-138 Poznań